banner.jpg

Udział Adwokata kościelnego w procesie

 

„Wszyscy działający w dziedzinie prawa, każdy zgodnie ze swoją funkcją, powinni kierować się sprawiedliwością. Mam na myśli zwłaszcza adwokatów, którzy powinni nie tylko dokładać wszelkich starań, by uszanować prawdę dowodów, ale także starannie wystrzegać się, jako radcy prawni, podejmowania się spraw, których, zgodnie z ich sumieniem, nie można obiektywnie obronić.”

Ojciec Święty BENEDYKT XVI, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej z dnia 29.01.2010r.

 

„Posługa adwokata powinna rozpoczynać się w fazie przedprocesowej – w formie doradztwa prawnego, o którym w art. 113 § 1 Instrukcji „Dignitas connubii”. Umiejętne zorientowanie się – po przeprowadzeniu z potencjalną stroną procesową wyczerpującego wywiadu – czy istnieje wystarczająca podstawa do wniesienia do sądu skargi powodowej, powinno skutecznie przyczynić się do podjęcia przez tę ostatnią właściwej decyzji co do dalszych działań. (…) Znacząca czynnością obrońcy okaże się wówczas także pomoc udzielona klientowi w sformułowaniu skargi powodowej, szczególnie gdy chodzi o wskazanie tytułu domniemanej nieważności małżeństwa.”

Ks. Wojciech Góralski, Rola adwokata w kościelnych procesach małżeńskich w świetle KPK z 1983 roku oraz instrukcji Dignitas connubii, „Prawo Kanoniczne” 49 (2006), nr 3-4, s. 47-48.

 

Rola adwokata kościelnego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbiega od zadań adwokata w sprawach cywilnych czy karnych prowadzonych przed sądami powszechnymi. Spowodowane jest to naturą i celem procedury kanonicznej, której głównym zadaniem jest odkrycie prawdy o małżeństwie sakramentalnym i rozstrzygnięcie, czy ujawnione okoliczności świadczą o niezaistnieniu sakramentu małżeństwa (rolą adwokata kościelnego jest między innymi uświadomienie stronom procesu, że postępowanie przed sądem biskupim lub metropolitalnym to nie rozwód kościelny, ani unieważnienie małżeństwa, a sądy te badają ważność sakramentu). Powinności tej podporządkowani są wszyscy uczestnicy procesu, a więc i adwokaci kościelni. 

 

Adwokaci kościelni świadczący pomoc w Kancelarii Prawa Kanonicznego IUSTITIA posiadają stosowne nominacje biskupie do wykonywania zadań adwokata. Z natury rzeczy nie mogą one jednak obejmować wszystkich sądów kościelnych w Polsce. Nie wykluczona to jednak możliwości reprezentowania stron przed sądami, gdzie nie są wpisani na listę adwokatów zatwierdzonych przez biskupa. W takich przypadkach istnieje możliwość uzyskania zgody na występowanie ad casum przed takim sądem i na Państwa życzenie o takie zezwolenia będą występować.

. All Right Reserve.